PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politika izstrādāta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) prasībām.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AVE STEEL” pilnībā respektē datu subjektu tiesības uz privātumu, un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums savā tīmekļvietnē www.avesteel.lv, neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat. Jebkura informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat jebkurā veidā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “AVE STEEL”, nav pieejama trešajām personām, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AVE STEEL” to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzāt.

1.Pārziņa identitāte un kontaktinformācija:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AVE STEEL”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģ. nr. 40103380859, juridiskā adrese: Rītausmas iela 2, Rīga, LV-1058, e-pasts info@avesteel.lv , turpmāk – Pārzinis.

2. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:jautājumos par datu apstrādi var izmantot iepriekšējo kontaktinformāciju vai sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi: info@avesteel.lv ar atzīmi “datu aizsardzības speciālistam”.

3. Personas dati, kurus apstrādājam:

 •  Dalībnieku personas datus – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, e-pasts, tālrunis;
 • Klientu personas datus – vārds, uzvārds, atsevišķos gadījumos – personas kods, bankas konta informācija, darījuma summa, e-pasts, attēls, IP adrese, no kuras veikts pasūtījums un darījuma apmaksa, tālruņa nr.; iesniegumu gadījumos – e-pasts, dzīvesvieta, IP adrese, no kuras iesniegums nosūtīts, tālruņa nr.;
 • Trešo personu (potenciālo klientu, potenciālo darbinieku) personas datus, kuru apstrāde izriet no normatīvajiem aktiem vai līgumsaistībām, vai datu subjekta vēlmes nodibināt līgumsaistības – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, nodarbošanās, tālruņa nr., e-pasts, potenciālajiem darbiniekiem – papildus CV iekļautās ziņas un darba intervijas laikā datu subjekta sniegtās ziņas.
 • Informāciju, kas tiek ievākta, lai nodrošinātu Jūsu un citu personu datu drošību:
 • IP adreses (mājas lapas apmeklētājiem);
 • piekļuves laikus (mājas lapas apmeklētājiem);
 • piekļuves datumus; (mājas lapas apmeklētājiem);
 • iepriekš apmeklētās tīmekļa vietnes;
 • izmantojamā valoda;
 • programmatūras kļūdu atskaite.
 • Privātuma politikā ar personas datiem jāsaprot informācija, kas saistīta ar Jums vai tāda informācija, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identificēt. Pārzinis var apkopot personas datus par datu subjektu no dažādiem avotiem (no citām tīmekļvietnēm, no datu subjekta personiski klātienē vai elektroniski, no trešajām personām iegūtos datus, datu subjekta pārziņa tīmekļvietnes apmeklēšanas datus, videonovērošanas sistēmu fiksētos datus un no citiem likumīgiem publiski pieejamiem avotiem).
 • Datu apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati:
 • Pārzinis ievāc un apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
 • Atbilstošu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana;
 • Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;
 • Biznesa plānošana un analīze, tai skaitā klientu aptaujas, izpēte un analīze;
 • Darījumu noslēgšana, tai skaitā pakalpojumu un distances līgumu noslēgšana, rēķinu sagatavošana, un izsūtīšana;
 • Darījumu saistību izpilde (maksājumi);
 • Noslēgto darījumu pārraudzība;
 • Personāla atlase un vadība;
 • Klientu, pārziņa un darbinieku drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšana;
 • Dokumentu vadība;
 • Grāmatvedības uzskaite;
 • Tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde (dalībnieku reģistra vešana, dalībnieku sapulču protokolēšana, informēšana, datu nodošana u.c.);
 • Iesniegumu un informācijas pieprasījumu izskatīšana un atbildēšana;
 • Pārziņa tīmekļvietnes vēstures analīze.
 • Piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
 • Datu apstrādes tiesiskie pamati:
 • Fizisku personu datu apstrāde pamatota uz šādiem Regulā noteiktajiem tiesiskajiem pamatiem katrai konkrētajai situācijai atbilstoši:
 • Datu apstrāde tiek veikta pamatojoties Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu, kad apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (personas identificēšanai; darba līguma noslēgšanai, saziņai ar datu subjektu pakalpojuma maksas aprēķināšanai un maksājuma veikšanas procesa nodrošināšanai);
 • Datu apstrāde tiek veikta pamatojoties Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu, kad datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (darījuma noslēgšanai, darījuma izpildei – bankas datu apstrādei, – jaunumu (par piedāvājumu, produktu un pakalpojumu) paziņošanai, potenciālā darbinieka CV apstrādei un glabāšanai, rekomendāciju iegūšanai no trešajām personām, saziņai pēc datu subjekta ierosinājuma);
 • Datu apstrāde tiek veikta pamatojoties Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktu, kad apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (datu nodošana valsts pārvaldes iestādēm to funkciju izpildei (Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts darba inspekcijai, tiesai, prokuratūrai, policijai, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem, bāriņtiesai, tiesībsargam, kā arī pirmstiesas izmeklēšanas iestādei); dalībnieku reģistra vešanai, sapulces protokola noformēšanai, informēšanai, u.c. darbībām, kas izriet no Komerclikuma; statistikas un atskaišu sagatavošanai, iesniegumu izskatīšanai, grāmatvedības uzskaitei; dokumentu lietvedības un aprites prasību ievērošanai, arhivēšanai);
 • Datu apstrāde tiek veikta pamatojoties Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, kad apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai (efektīvai uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšanai, klientu datu bāzei, pierādījumu vākšana darbinieku atlases procesa tiesiskuma pierādīšanai, darbaspēka nodrošināšanai, videonovērošana darbinieku un klientu drošībai, pakalpojumu kvalitātes pārbaudēm un pakalpojuma uzlabošanai, mājas lapas vēstures analīzei).
 • Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir: 

6.1. Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem:
– tiesībsargājošām iestādēm, tiesai un valsts pārvaldes iestādēm tām noteikto funkciju realizēšanai nepieciešamajā apjomā;
– trešajām personām datu subjekta noslēgto līgumu ietvaros;
– trešajām personām, kuriem šādas tiesības izriet no likuma un tikai tajos noteiktajos apjomos (arodbiedrība);
– pašam datu subjektam.
6.2. Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pārzinis var nodot personas datus:
– apstrādātājiem, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu, atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tiem nepieciešamajā apjomā (auditori, revidenti, juridiskie konsultanti, IT pakalpojuma sniedzēji, darba aizsardzības speciālisti, datu aizsardzības speciālisti);
– trešajām personām, ja to pieprasījumiem ir atbilstošs juridiskais pamats.
6.3. Personas dati netiek nodoti ārpus ES vai EEZ. Ja personas dati tiktu nodoti ārpus ES un EEZ, tad tas notiktu atbilstoši Regulas prasībām.

 • Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:
 • Pārzinis glabā un apstrādā fizisko personu datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

7.1.1. kamēr tiek izpildītas starp Pārzini un datu subjektu noslēgtā līguma saistības vai datu subjektam tiek sniegts pakalpojums;
7.1.2. kamēr Pārzinim pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums glabāt attiecīgos datus;
7.1.3. kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts datu subjekta lūgumā/iesniegumā minētais;
7.1.4. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;
7.1.5. kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārzinis vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
7.1.6. videonovērošanas ceļā iegūtie personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas no to veikšanas dienas, izņemot gadījumus, kad tie tiek izmantoti pārkāpumu izskatīšanai;
7.1.7. personāla atlases laikā iegūtā informācija, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā divus gadus par darbinieka amata pretendentiem, lai nodrošinātu Pārziņa tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Pārzinis saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

 • Iestājoties nosacījumiem, no kuriem izriet, ka tālāka personas datu uzglabāšanas vairs nav nepieciešama datu subjekta personas dati tiek dzēsti.
 • Pārziņa dokumentu, kas cits starpā satur personas datus, glabāšana notiek atbilstoši Pārziņa apstiprinātajai Lietu nomenklatūrai. Glabāšanas termiņi Lietu nomenklatūrā tiek noteikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību:
 • Datu subjektam ir tiesības saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
 • Lai saņemtu informāciju par Pārziņa apstrādātajiem saviem personas datiem, to apstrādes nolūkiem, datu saņēmējiem un glabāšanas termiņiem, ir jāiesniedz rakstveida iesniegums:
 • iesniedzot to personiski un uzrādot personu apliecinošu dokumentu Pārziņa birojā Rītausmas iela 2, Rīga, LV-1058;
 • iesniedzot elektroniski uz Pārziņa e-pastu info@avesteel.lv un parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, atbilstoši Regulas noteikumiem.
 • Datu subjektam ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu un apstrādes neturpināšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie vākti vai citādi apstrādāti, vai ja viņu personas datu apstrāde citā veidā neatbilst Regulai. Saskaņā ar Regulas 18.panta 1.punkta a), b) un c) apakšpunktiem datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis ierobežotu apstrādi, izņemot minētā panta 2.punktā minēto glabāšanas darbību nodrošināšanu.
 • Pārzinis saglabā sev tiesības pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja uzskata to par nepieciešamu.
 • Tiesības atsaukt piekrišanu
 • Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz e-pastu: info@avesteel.lv .
 • Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 • Sīkdatņu apstrāde:
 • Mēs izmantojam šādu kategoriju sīkdatnes/sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, lai apkopotu informāciju par Jums, brīdī, kad Jūs apmeklējat Pārziņa tīmekļvietni:

10.1.1.funkcionālās un veiktspējas sīkdatnes;
10.1.2. analītiskās sīkdatnes;
10.1.3. reklāmas sīkdatnes.

 • Pārzinis izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

10.2.1.sesiju pārvaldībai un lietotāju/klientu autentifikācijai/identifikācijai;
10.2.2. mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai un tīmekļa vietnes galvenās veiktspējas analīzei;
10.2.3. klienta pasūtījuma pārvaldībai (noformēšanai/ apmaksai) un izpildei;
10.2.4. uzlabotu vietnes darbības efektivitāti;
10.2.5. apmeklētāju nodrošināšanai ar atbilstošām reklāmām un mārketinga kampaņām;
10.2.6. statistikas nolūkos – iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku.

 • Tehniskās detaļas, kas tiek ierakstītas:
 • apmeklētāja tīmekļvietnes servera adrese;
 • domēna vārds (piemēram, lv, com, org, net);
 • iepriekšējā tīmekļvietne, no kuras apmeklētājs mūs ir sasniedzis, ieskaitot jebkādus meklējumu terminus, kas izmantoti;
 • dati, kas norāda uz apmeklētāju plūsmu ap šo tīmekļvietni (piemēram, lapas, kurām piekļūts un dokumenti, kuri lejupielādēti);
 • kāda veida iekārtas operētājsistēmu un tīkla pārlūkprogrammu lietotājs izmantoja.

10.4. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir šajā politikā definētās Pārziņa leģitīmās intereses.
10.5. Pārzinis neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Pārzinis informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.
10.6. Pārzinis nesaista katra lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju gadījumos, ja lietotājs neveic pasūtījumu. Tas nozīmē, ka katra lietotāja, kas neveic pasūtījumu, sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.avesteel.eu lietotājs paliks anonīms.

11. Sīkdatņu kontrole

11.1. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija www.youronlinechoices.com/lv).
11.2. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un varat noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

12. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei:

Jums ir tiesības vērsties pie Pārziņa vai personas datu apstrādi uzraugošajā institūcijā (Datu valsts inspekcijā) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi vai sūdzību. Būsim pateicīgi, ja ar jautājumiem vai iebildumiem vispirms vērsīsieties pie mums.

13.Automatizētu lēmumu pieņemšana.

Jūsu dati netiek izmantoti automatizēto lēmumu pieņemšanā.

14. Izmaiņas mūsu Privātuma politikā:

Laiku pa laikam Mēs varam mainīt šo Privātuma politiku, publicējot savā tīmekļvietnē aktuālo Privātuma politikas versiju. Iesakām apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

 

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1.Lietotāja tiesības

1.1. Kā noteikts šajos noteikumos un visos piemērojamos tiesību aktos un noteikumos, Pārzinis piešķir jums tiesības skatīt un lejupielādēt Pārziņa tīmekļa vietnē sniegtos materiālus tikai personiskiem, nekomerciāliem nolūkiem, ar nosacījumu, ka jūs saglabājat autortiesību paziņojumus un citas īpašumtiesību norādes.
1.2.Visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas ar šo paziņojumu, tiek paturētas.

2. Intelektuālās īpašuma tiesības (IĪT)

2.1. Visas ar pakalpojumu saistītās intelektuālā īpašuma tiesības (piemēram, autortiesības, preču zīmes un domēna vārdi) pieder materiāla autoram, Pārzinim vai tā sadarbības partnerim.
2.2. Aizliegts prezentēt, reproducēt, kopēt, pārsūtīt, pārraidīt, saglabāt, mainīt, izplatīt, publicēt, atkārtoti izmantot, licencēt, pārdot vai citādi izmantot jebkādu tīmekļa vietnē esošo informāciju komerciālos nolūkos bez iepriekšējas rakstiskas Pārziņa vai tā sadarbības partnera piekrišanas.
2.3. Tomēr ir atļauts saglabāt vai kopēt informāciju personīgai lietošanai. Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz materiālu, paliek to sākotnējam īpašniekam.
2.4. Saskaņā ar Pārziņa nepārprotamu piekrišanu vietnē publicēto informāciju lietotājs, lejupielādējot vai izdrukājot, var izmantot un parādīt šādu informāciju pat publiski, pienācīgi atsaucoties uz avotu.

3. Pienākumi

3.1. Pārziņa tīmekļa vietne un tās saturs veido Pārziņa sniegtu pakalpojumu vietnes lietotājiem. Pārzinis dara visu iespējamo, lai nodrošinātu vietnes satura precizitāti un nepārtrauktu vietnes pieejamību. 
3.2. Neatkarīgi no iepriekš minētā Pārziņa tīmekļa pakalpojuma saturs tiek nodrošināts “tāds, kāds ir” un “kā pieejams”. 
3.3. Pārzinis nesniedz nekādas garantijas par vietnes satura precizitāti vai uzticamību vai vietnes nepārtrauktu, savlaicīgu un nevainojamu funkcionalitāti.
3.4. Pārzinis, tā licences devēji, sadarbības partneri, atbildīgās personas vai darbinieki nav atbildīgi par jebkādiem tiešiem, netiešiem, tūlītējiem, turpmākiem, negaidītiem vai gadījuma rakstura bojājumiem, soda maksājumiem vai citiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot Pārziņa tīmekļa vietni vai tās saturu, vietnes vai tajā esošās informācijas vai programmu nepieejamību.
3.5. Pārziņa tīmekļa vietnē var būt saites uz vietnēm vai lietojumprogrammām, kas pieder trešajām pusēm un kuras tās uztur, un šīs saites ir pakalpojums, kas tiek nodrošināts Pārziņa vietnes lietotājiem. Pārzinis neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par šādām vietnēm, lietojumprogrammām, to saturu vai to precizitāti. Pārejot uz šādām trešo pušu vietnēm, tiek piemēroti attiecīgās vietnes noteikumi un nosacījumi.
3.6. Pārzinis patur tiesības jebkurā laikā mainīt tīmekļa vietni.

4. Lietotāju iesniegtā informācija

4.1. Lietotāji, kuri iesniedz materiālus (informāciju, attēlus, jautājumus, pasūtījumus u.c.) uz Pārziņa serveri (pa e-pastu vai izmantojot tīmekļa vietni), atzīst un piekrīt turpmākiem materiālu sniedzēju noteikumiem:
4.1.1. Neviena materiāla daļa neatspoguļo neko nelegālu, draudošu, aizvainojošu, reliģisku pārliecību pārkāpjošu, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu vai kā citādi nederīgu publicēšanai;
4.1.2. Pirms materiāla augšupielādes ir veikti saprātīgi pasākumi, lai atrastu un likvidētu vīrusus un citus kaitīgos elementus;
4.1.3. Materiāla nodrošinātājam pieder materiāls un/vai viņam ir neierobežotas tiesības to iesniegt Pārzinim, kurš to var brīvi publicēt un izmantot bez maksas vai izmantot jebkādas tajā ietvertās idejas savos produktos bez maksas un lietošanas ierobežojumiem, tai skaitā bez atsaucēm uz avotu un bez jebkādām citām saistībām;
4.1.4. Materiālu nodrošinātājs neierosina nekādu juridisku prasību pret Pārzini saistībā ar iesniegto materiālu, un materiāla nodrošinātājs atlīdzina Pārzinim visas izmaksas un zaudējumus, kas radušies jebkuras puses pret Pārzini ierosinātās tiesvedības rezultātā saistībā ar iesniegto materiālu.
4.2. Pārzinim ir tiesības jebkurā laikā atbrīvoties no lietotāju iesniegtajiem materiāliem. 

5. Piekļuve tīmekļa vietnei

5.1. Pārzinis patur tiesības jebkurā laikā, jebkāda iemesla dēļ un bez atsevišķa brīdinājuma mainīt vietnes saturu, liegt vai ierobežot piekļuvi vietnei vai slēgt vietni un neuzņemas nekādu atbildību pret lietotājiem par savas tīmekļa vietnes maiņu vai slēgšanu.

6. Lietošanas noteikumu pārskatīšana

6.1. Pārzinis patur tiesības jebkurā laikā bez atsevišķa brīdinājuma pārskatīt šos lietošanas noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā, tiklīdz tās ir publicētas tīmekļa vietnē.

7. Piemērojamie tiesību akti

Šos lietošanas noteikumus regulē Latvijas Republikas tiesību akti, izņemot savienojuma noteikumu. Jebkuri strīdi saistībā ar šiem lietošanas noteikumiem tiek risināti Latvijas Republikas tiesā.